Leiderschap

Het is tegenwoordig veel meer gangbaar en ook in de politiek zien we steeds meer vrouwelijke leiders en vrouwen op ’top’ posities. Steeds vaker lezen we over meer gelijkheid aan de top tussen man en vrouw. Tot verkort wist ik niet dat vrouwelijk leiderschap daadwerkelijk ook een ding opzichzelfstaand was. Als in, een term die zich blijkbaar onderscheid van andere vormen van leiderschap. En als je dat nog niet wist. Leiderschap kent vele gezichten en vormen. Ik ben me eens gaan verdiepen in het vrouwelijk leiderschap omdat ik altijd open sta om te leren en te groeien.

Wat is vrouwelijk leiderschap?

Vrouwelijk leiderschap gaat over vrouwen die de ‘vrouwelijke energie’ in zetten in hun leidinggeven. Deze is anders dan een ‘mannelijke energie’. Je zou in deze naar stereotypes kunnen kijken. Bijvoorbeeld mannen zijn hard en zakelijk. Vrouwen zijn emotioneel.

Echter er zijn zoveel competenties nodig voor goed leiderschap dat dit wel erg kort door de bocht is. Toch zit er wel een waarheid in dat mannen anders een bedrijf runnen dan vrouwen en dat veel bedrijven werken via zo’n mannelijke energie en of structuren en spelregels. Ook gaat men uit van het idee wat wij als vrouwen in onze opvoeding anders worden gevormd of dat er andere dingen verwacht worden in ons werkleven dan dat er van mannen wordt verwacht. Bijvoorbeeld op het moment dat er een gezin ontstaat en er kinderen zijn komen veel zorg taken bij de vrouw te liggen. In de lockdown periode van Corona is dit ook uit onderzoek gebleken. Kort gezegd, zal ik dit maar gewoon een ouderwetse structuur noemen.

Bij het luisteren van een aantal podcasts over vrouwelijk leiderschap en andere dingen die ik las werd er voor mij opeens heel veel zichtbaar. Vooral het meest opvallende wat me opviel bij het luisteren en me verdiepen in de thematiek is de mannier hoe er de afgelopen jaren tegen mij gecommuniceerd en gehandeld is.

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden die ik heb meegemaakt als artistiek directeur en of choreograaf. Destijds had ik natuurlijk zelf van alles kunnen doen om zulke gesprekken te draaien, alleen het is heel lastig als je al niet vanuit een zelfde positie praat en als de tegenpartij niet bewust is van hun gedrag. Dan is het continue afwegen wat je er uit kan halen om iets niet te laten escaleren.

 • Neerbuigende communicatie
 • Kleinerende communicatie
 • worden afgeschilderd als streng, niet flexibel en of een bitch zijn op het moment dat je grenzen aan geeft en of als iemand je on respectvol behandeld.
 • Positieve discriminatie; zo knap wat je doet!
 • Ongevraagd en belerend advies
 • Het continue moeten bewijzen van wat je kan en vaak niet als volwaardig worden gezien

Nu wil ik absoluut niet de man tegenover de vrouw zetten, als alleen bewustwording creëren. Er zijn overigens genoeg vrouwen die mede vrouwen vanuit zo’n ouderwetse structuur benaderen en benadelen… En genoeg mannen die vrouwen enorm steunen en bijdragen aan de gelijke behandeling. Gelukkig ken Ik genoeg mannen, vrouwen en mensen in het algemeen die mij door dik en dun steunen en gesteund hebben.

Jammer is ook dat ik niet specifiek kan vinden hoe de rolverdeling in de danswereld zit tussen man en vrouw. Als alleen in dit artikel van Dansmagazine. Mijn gevoel zegt ook dat er meer mannelijke choreografen en zakelijke directeuren zijn dan vrouwen. Maar is mijn gevoel correct? In ieder geval blijkt uit onderzoek dat de gehele kunst sector er genoeg ongelijkheid is tussen beide sekse.

Als conclusie kan ik het niet laten om gelijk te denken aan dat ene topmens die non binair is, of een beperking heeft. Zo ver als ik weet ken ik die personen niet. Maar ze zou voor mij wel een rolmodel zijn. Daar moet verandering in komen zodat ook hiërarchische ouderwetse structuren kunnen veranderen. Als laatste wil ik ook concluderen dat ik niet denk dat we ons alleen op vrouwelijk leiderschap moeten focussen. Ook andere vormen van leiderschap juich ik toe, als we maar bewust zijn van gelijke behandeling en hier naar handelen!

Leadership

It is much more common these days and in politics we see more and more female leaders and women in ’top’ positions. More and more we read about more equality at the top between men and women. Until recently, I didn’t know that female leadership was actually a thing in itself. As in, a term that apparently distinguishes itself from other forms of leadership. And if you didn’t already know that. Leadership has many faces and forms. I started looking into female leadership because I am always open to learn and grow.

What is female leadership?

Female leadership is about women who use the ‘female energy’ in their leadership. This one is different from a ‘masculine energy’. You could look at stereotypes in this one. For example, men are tough and businesslike. Women are emotional.

However, so many competencies are needed for good leadership that this is very short sighted. Yet there is a truth that men run a company differently than women and that many companies operate through such a masculine energy and/or structures and rules of the game. It is also based on the idea that we as women are formed differently in our upbringing or that different things are expected in our working life than what is expected of men. For example, when a family is formed and there are children, many care tasks fall on the woman. Research has also shown this during the lockdown period of Corona. In short, I’ll just call this an old-fashioned structure.

When listening to a number of podcasts about female leadership and other things I read, a lot suddenly became visible to me. The most striking thing that struck me when listening and delving into the subject matter is the manner in which I have been communicated and acted upon in recent years.

Examples

Below are a few examples that I have experienced as an artistic director and/or choreographer. At the time, of course, I could have done everything myself to conduct such conversations, but it is very difficult if you are not already talking from the same position and if the other party is not aware of their behavior. Then it is continuously weighing what you can get out of it so that something does not escalate.

 • condescending communication
 • Disparaging communication
 • are portrayed as strict, inflexible and or being a bitch when you set boundaries or if someone treats you with disrespect.
 • Positive discrimination; so nice what you do!
 • Unsolicited and pedantic advice
 • Constantly having to prove what you can do and often not being fully-fledged

Now I absolutely do not want to put the man against the woman, if only to create awareness. Incidentally, there are plenty of women who also approach and disadvantage women from such an old-fashioned structure… And enough men who support women enormously and contribute to equal treatment. Fortunately, I know enough men, women and people in general who have supported and supported me through thick and thin.

It is also a pity that I cannot specifically find the division of roles in the dance world between men and women. If only in this article from Dansmagazine. My feeling also says that there are more male choreographers and business directors than women. But is my feeling correct? In any case, research shows that there is enough inequality between the two sexes throughout the art sector.

As a conclusion, I can’t help but think of that one top person who is non-binary, or who has a disability. As far as I know I don’t know those people. But she would be a role model for me. This must change so that hierarchical old-fashioned structures can also change. Finally, I would also like to conclude that I do not think that we should focus solely on female leadership. I also welcome other forms of leadership, as long as we are aware of equal treatment and act accordingly!

Geef een antwoord